ขั้นตอนการเปิดร้านเคมีเกษตร
หากต้องการเปิดร้านเคมีเกษตร ควรมีใบอนุญาตดังนี้

1. ใบทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ (ให้ระบุขายปุ๋ย, วัตถุอันตราย, เมล็ดพันธุ์)
2. ใบอนุญาตจำหน่ายปุ๋ย ตาม พรบ.ปุ๋ย
3. ใบอนุญาตจำหน่ายวัตถุอันตราย ตาม พรบ. วัตถุอันตราย
4. ใบอนุญาตจำหน่ายปุ๋ย ตามพรบ.เมล็ดพันธุ์
5. ใบผ่านการอบรมของกรมวิชาการเกษตร หลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

วิธีการขอใบอนุญาต มีดังนี้

1. ใบทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์
สถานที่ขอ : ขอได้ที่ เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ใกล้บ้าน หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

2. ใบอนุญาตจำหน่ายปุ๋ย ตาม พรบ.ปุ๋ย เอกสารที่ต้องเตรียมไปมีดังนี้
- สำหรับขอทำใหม่
1. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ให้ระบุขายปุ๋ย, วัตถุอันตราย, เมล็ดพันธุ์)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
4. ค่าธรรมเนียมการทำใบอนุญาต จำนวน 100 บาท
- สำหรับขอต่ออายุ
1. ใบอนุญาตจำหน่ายปุ๋ย ตัวจริง
2. ค่าธรรมเนียมการทำใบอนุญาต จำนวน 100 บาท


3. ใบอนุญาตจำหน่ายวัตถุอันตราย ตาม พรบ. วัตถุอันตราย เอกสารที่ต้องเตรียมไปมีดังนี้
- สำหรับขอทำใหม่
1. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ให้ระบุขายปุ๋ย, วัตถุอันตราย, เมล็ดพันธุ์)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาใบประกาศนียบัตร แสดงว่าผ่านการอบรมจากกรมวิชาการเกษตรแล้ว จำนวน 1 ชุด
5. ค่าธรรมเนียม การทำใบอนุญาต จำนวน 500 บาท
- สำหรับขอต่ออายุ
1. ใบอนุญาตจำหน่ายวัตถุอันตราย ตัวจริง
2. สำเนาใบประกาศนียบัตร แสดงว่าผ่านการอบรมจากกรมวิชาการเกษตรแล้ว จำนวน 1 ชุด
3. ค่าธรรมเนียมการทำใบอนุญาต จำนวน 500 บาท


4. ใบอนุญาตจำหน่ายปุ๋ย ตามพรบ.เมล็ดพันธุ์ เอกสารที่ต้องเตรียมไปมีดังนี้
- สำหรับขอทำใหม่
1. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ให้ระบุขายปุ๋ย, วัตถุอันตราย, เมล็ดพันธุ์)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
4. ค่าธรรมเนียมการทำใบอนุญาต จำนวน 100 บาท
- สำหรับขอต่ออายุ
1. ใบอนุญาตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช ตัวจริง
2.ค่าธรรมเนียมการทำใบอนุญาต จำนวน 100 บาท


5. ใบผ่านการอบรมของกรมวิชาการเกษตร หลักสูตร “ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ติดต่อสมัครการฝึกอบรมได้ ดังต่อไปนี้
1. กรุงเทพมหานคร ติดต่อสมัครได้ที่ สำนักควบคุมพืช และวัสดุการเกษตรเบอร์โทรติดต่อ 02-940-6980
2. ต่างจังหวัด ติดต่อสมัครได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1-8
เอกสารที่ต้องเตรียมไปมีดังนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประชาชน

ตัวอย่างเอกสารใบทะเบียนพาณิชย์และใบอนุญาต